Regulamin

 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

z dnia21.10.2017r.

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Powiecie płockim (dalej PPUTW) jest jednostką organizacyjną Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego 168 w Małej Wsi(dalej Koło Terenowe).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania PPUTW.
 3. Niniejszy regulamin uchwalany i zmieniany jest przez Zarząd SKT 168 STO w Małej Wsi.

 Rozdział II

Zadania PPUTW

§2

 1. Celem PPUTW jest:
 2. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny
  i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
 3. włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
 4. rozwijanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych,
 5. przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
 6. podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 7. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi
  i kontaktów między osobami starszymi a młodym pokoleniem,
 8. upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych,
 9. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
 10. promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 11. Wyżej wymienione cele PPUTW realizuje poprzez organizowanie:
 12. działalności edukacyjnej i szkoleniowej
 13. wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury,
 14. zajęć seminaryjnych, warsztatów, ćwiczeń, sekcji lub innych form zajęć specjalistycznych,
 15. wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i rekreacyjnych,
 16. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 17. organizację imprez okolicznościowych włączających PPUTW w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej.

 

 Rozdział III

Warunki przyjęcia, prawa i obowiązki słuchaczy PPUTW

 §3

 1. Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec Powiatu płockiego, który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza PPUTW.
 2. Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło Terenowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności PPUTW.
 3. Listę słuchaczy PPUTW prowadzi koordynator PPUTW.
 4. Prawa i obowiązki słuchacza określają : regulamin i statut STO, uchwały walnego zebrania członków i zarządu koła STO.

 

§4

 1. Słuchacze PPUTW mają prawo do:
 2. współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej i zespołowej;
 3. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach, zajęciach seminaryjnych i plenarnych, warsztatach, ćwiczeniach, sekcjach lub innych formach  zajęć specjalistycznych a także wycieczkach;
 4. zapoznania się z programem działalności PPUTW;
 5. zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością PPUTW.
 6. Słuchacze PPUTW mają obowiązek:
 7. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów PPUTW;
 8. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej;
 9. podpisywać listy obecności poświadczające korzystanie z zajęć;
 10. systematycznie uczestniczyć w zadeklarowanych przez siebie zajęciach; nie spóźniać się i usprawiedliwiać swoje nieobecności;
 11. terminowo uiszczać ustalone opłaty za zajęcia.

 

Rozdział IV

Opłaty

 §5

 1. Koło Terenowe może pobierać od słuchaczy PPUTW opłatę semestralną. Wysokość opłaty semestralnej ustalana jest przez Zarząd Koła Terenowego (dalej Zarząd Koła) w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 2. Zaleganie przez słuchacza PPUTW z opłatami, co najmniej za jeden semestr, skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca opłaty semestralnej.
 4. Zapisanie się do PPUTW w trakcie roku akademickiego nie zwalnia słuchacza z obowiązku wniesienia pełnej opłaty semestralnej.

 §6

 1. Koło Terenowe może pobierać od słuchaczy PPUTW – oprócz opłaty semestralnej - opłaty za udział w zajęciach organizowanych w ramach PPUTW (dalej opłaty).
 2. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia określane są przez Zarząd Koła w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 3. Słuchacz PPUTW może uzyskać zwrot wniesionych opłat, pod warunkiem iż zgłosi na piśmie rezygnację z danego rodzaju zajęć wraz z uzasadnieniem, nie później jednak niż na tydzień przed rozpoczęciem tych zajęć. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Koła.  
 4. Nieobecność słuchacza PPUTW na wykładach i innych zajęciach nie powoduje obniżenia opłat za te zajęcia.

 §7

 1. Koło Terenowe pobiera opłatę za legitymację i indeks słuchacza PPUTW. Wysokość opłaty ustala Zarząd Koła w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 2. Utrata legitymacji lub indeksu wymaga zgłoszenia, a wydanie duplikatu poniesienia kosztów jego sporządzenia.
 3. Legitymacja i indeks słuchacza PPUTW upoważnia do: 
 4. brania udziału w zajęciach organizowanych w ramach PPUTW pod warunkiem oplecenia opłat za te zajęcia;
 5. korzystania ze zniżek, które PPUTW ustali z właściwymi podmiotami publicznymi i prywatnymi.
 6. Uzyskiwania wpisów po każdych zajęciach w których uczestniczył słuchacz.

 §8

 

 1. Opłaty, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 wnoszone są na wyodrębniony rachunek bankowy Koła Terenowego.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane wyłącznie na cele związane
  z działalnością PPUTW.
 3. Środkami, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 może dysponować Zarząd Koła. Zarząd Koła może wydzielić pulę środków do dyspozycji koordynatora PPUTW.

 

Rozdział V

Organizacja zajęć

 §9

 1. Rok akademicki w PPUTW trwa od października danego roku kalendarzowego do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 2. Rok akademicki w PPUTW podzielony jest na dwa semestry:
 3. semestr zimowy - trwa od października do stycznia następnego roku,
 4. semestr letni - trwa od lutego do czerwca.
 5. W ciągu roku akademickiego przewidziane są przerwy od czerwca do września oraz w okresie ferii zimowych oraz świątecznych.
 6. Nauka w PPUTW odbywa się w dwuletnim zamkniętym cyklu i trwa cztery semestry z możliwością dalszego studiowania.
 7. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy studentów PPUTW.

Rozdział VI

Oferta programowa

 §10

 1. Koordynator PPUTW w porozumieniu z Gminnymi Koordynatorami opracowują program edukacyjno-aktywizacyjny PPUTW (dalej program). Program edukacyjno-aktywizacyjny zatwierdzany jest przez Zarząd Koła.
 2. W ramach PPUTW funkcjonują sekcje, które są powoływane zgodnie z potrzebami słuchaczy w każdej gminie.
 3. Program powinien obejmować co najmniej tematykę zajęć, ich miejsce i termin oraz informację o wykładowcy.
 4. Przed rozpoczęciem każdego semestru koordynator PPUTW podaje program do wiadomości słuchaczy PPUTW obejmujący co najmniej jeden semestr.
 5. Schemat programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 §11

 1. Program i metody pracy PPUTW nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy PPUTW oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Program obejmuje między innymi wiedzę z zakresu nauk:
 3. humanistycznych,
 4. medycznych i profilaktyki zdrowia,
 5. społeczno-ekonomicznych,
 6. przyrodniczych,
 7. historycznych
 8. Zajęcia w PPUTW prowadzone są w następujących formach :
 9. wykłady audytoryjne,
 10. wykłady specjalistyczne,
 11. warsztaty tematyczne
 12. lektoraty,
 13. seminaria,
 14. lektoraty językowe,
 15. kursy komputerowe,
 16. zajęcia ruchowe,
 17. wyjazdy edukacyjne,
 18. wycieczki turystyczne,
 19. zajęcia rekreacyjne,
 20. samopomoc koleżeńską,
 21. inne rodzaje zajęć indywidualnych i grupowych w zależności od potrzeb.

 §12

 1. Liczebność grup na zajęcia (z wyjątkiem wykładów otwartych) ustala Zarząd Koła w porozumieniu z koordynatorem PPUTW.
 2. Koło Terenowe zapewnia nieodpłatnie:
 3. pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 4. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny.

 

Rozdział VII

Organy PPUTW

§13

 1. PPUTW działa w strukturach organizacyjnych Koła Terenowego SKT 168 STO.
 2. Bieżącą działalnością kieruje Zarząd Koła. Zarząd Koła wyznacza koordynatora PPUTW i powołuje radę programową-naukową.
 3. Do kompetencji Zarządu Koła należą wszystkie sprawy za wyjątkiem tych, które w niniejszym Regulaminie lub Statucie STO przekazano do kompetencji innych organów w tym Koordynatora PPUTW lub Koordynatorów gminnych.
 4. W każdej gminie, która zadeklarowała przystąpienie do PPUTW funkcjonuje Gminny Koordynator powołany w porozumieniu z Wójtem lub Burmistrzem.
 5. Do zadań Gminnego Koordynatora należy: koordynacja i organizacja działań związanych z funkcjonowaniem PPUTW na terenie jego gminy.
 6. Koordynator PPUTW i Koordynatorzy Gminni wchodzą w skład Rady Naukowo – Programowej i powoływani są do niej uchwałą Zarządu Koła SKT 168.

 §14

W ramach PPUTW funkcjonują:

 1. samorząd słuchaczy,
 2. rada programowo-naukowa.

 §15

 1. Samorząd słuchaczy działa w każdej gminie , która przystąpiła do PPUTW i jest organem opiniodawczo - doradczym i wspierającym działalność Zarządu Koła i koordynatora PPUTW i gminnego Koordynatora PPUTW.
 2. W skład samorządu słuchaczy wchodzą liderzy sekcji/grup.
 3. Pierwsze posiedzenie samorządu słuchaczy zwołuje koordynator PPUTW lub Gminny Koordynator PPUTW.
 4. Podczas pierwszego wspólnego posiedzenia samorządu słuchaczy, wybierany jest przewodniczący samorządu słuchaczy, który koordynuje jego pracą. Osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów, zostaje wybrana na przewodniczącego samorządu słuchaczy.
 5. Samorząd słuchaczy:
 6. współpracuje z Zarządem Koła i koordynatorem PPUTW oraz Gminnym Koordynatorem PPUTW przy opracowywaniu oferty merytorycznej PPUTW,
 7. opiniuje wysokość i wprowadzenie opłaty semestralnej i jej wysokość;
 8. udziela koordynatorowi PPUTW i Gminnemu Koordynatorowi PPUTW pomocy przy organizacji działalności PPUTW (wykładów, wycieczek, szkoleń, kursów itp.)
 9. przedstawia Zarządowi Koła i koordynatorowi PPUTW i Gminnemu Koordynatorowi PPUTW opinie i potrzeby społeczności członków PPUTW,
 10. organizuje w porozumieniu z Koordynatorem PPUTW i Gminnym Koordynatorem PPUTW wydarzenia rekreacyjno-rozrywkowe.
 11. Posiedzenia samorządu słuchaczy mogą odbywać się w miarę potrzeb w dniu wykładów lub w innym ustalonym terminie.
 12. Posiedzenia samorządu słuchaczy zwołuje przewodniczący samorządu słuchaczy ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia. O posiedzeniu samorządu słuchaczy zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej PPUTW. Posiedzenia samorządu są jawne.
 13. Samorząd słuchaczy podejmuje ustalenia w formie zaleceń, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 14. Zalecenia nie są wiążące dla Zarządu Koła i koordynatora PPUTW.

 §16

 1. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu Koła i koordynatora PPUTW.
 2. Zadaniem Rady jest w szczególności:
 3. czuwanie nad wysokim poziomem oferty merytorycznej PPUTW,
 4. opiniowanie programu edukacyjno-aktywizującego na kolejny rok akademicki oraz proponowanie zmian w tym programie,
 5. wspieranie merytoryczne oraz wyznaczanie efektywniejszych kierunków ewoluowania oferty programowej,
 6. pozyskiwanie wykładowców z wyższych uczelni, osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki,
 7. Rada może opiniować inne sprawy przedłożone jej przez Zarząd Koła i koordynatora PPUTW.
 8. W skład Rady wchodzi co najmniej 5 członków o uznanym autorytecie - pracowników naukowych, samorządowców, specjalistów z różnych dziedzin nauki, przedstawicieli słuchaczy oraz innych osób wspierających ideę edukacji osób starszych.
 9. Członkowie Rady spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego, który organizuje i kieruje pracami Rady oraz Sekretarza, który zajmuje się stroną formalną i prowadzi jej dokumentację.
 10. Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady są jawne.
 11. Posiedzenia Rady są zwoływane w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z koordynatorem PPUTW, ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 12. Rada podejmuje ustalenia w formie zaleceń, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 §17

 1. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Koła.
 2. Regulamin niniejszy zostaje uchwalony na czas nieokreślony.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.