Accessibility Tools

Logo PPUTWPłocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku (dalej PPUTW) jest jednostką organizacyjną Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego 168 w Małej Wsi. Działa na terenie Powiatu Płockiego od 2017 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Płockiego oraz pod patronatem naukowym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Uniwersytet tworzą odziały terenowe zlokalizowane w gminach powiatu płockiego, kierowane przez lokalnych koordynatorów. Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec powiatu płockiego, który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza PPUTW.

Głownym celem PPUTW jest:

  • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
  • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
  • rozwijanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych,
  • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
  • podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych,
  • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów między osobami starszymi a młodym pokoleniem,
  • upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych,
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
  • promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!